Bike and Bed

REGULAMIN SERWISU BIKE&BED

 

 

Gdańsk, styczeń 2014r.

 

 

I. Słownik użytych pojęć:

 

 

Bike&Bed - zespół zorganizowanych składników majątkowych, do którego należy niniejszy serwis będący własnością PSWE, który działa w jego imieniu.

 

 

Cyklista – osoba korzystająca z serwisu Bike&Bed.

 

 

PSWE – Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) z siedzibą w Gdańsku. Organizacja pozarządowa nie nastawiona na zysk.

 

PSWE od 2011 r. decyzją Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) stała się Narodowym Koordynatorem długodystansowych tras rowerowych EuroVelo w Polsce północnej. Jako Narodowy Koordynator, PSWE współpracuje z innymi europejskimi Koordynatorami poprzez wymianę doświadczeń i informacji mających za zadanie podwyższenie jakości różnorakich usług na rzecz Rowerzystów zarówno w Polsce jak i w Europie.
Nadwyżki finansowe z działań gospodarczych są w 100% przeznaczane na działania statutowe, realizację misji Stowarzyszenia, a nade wszystko na rozwój długodystansowych tras rowerowych EuroVelo w Polsce północnej w obszarze zarządzania, informacji i promocji oraz monitoringu i badań.

 

 

Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu Bike&Bed (zamieszczonego m.in. pod domeną internetową: www.bikeandbed.pl i/lub stowarzyszonymi domenami).

 

 

Serwis – niniejszy serwis internetowy zbudowany przez i będący własnością PSWE. Świadczy usługę obsługi rezerwacji usług hotelowych i zawierania umów pomiędzy Rowerzystą i Usługodawcą, któremu Serwis jest udostępniany na zasadach określonych w odrębnej umowie.

 

 

Usługodawca - osoba świadcząca usługi turystyczne lub hotelowe, która została zarejestrowana przez PSWE (legitymująca się certyfikatem Bike&Bed i związana umową stałej współpracy) dopuszczająca rezerwację swoich usług za pomocą Serwisu.

 

 

Usługa onlinezawieranie umów rezerwacyjnych za pomocą Serwisu Bike&Bed, dostarczanie materiałów za pośrednictwem sieci komputerowej w szczególności sieci internet, zapewniający Rowerzyście i Usługodawcy dostęp do zarządzania oraz modyfikowania treści i korzystania z wybranych zasobów Serwisu w celu zawierania umów.

 

 

Usługa obsługi rezerwacji - usługa świadczona online na rzecz Usługodawcy w ramach umowy współpracy zawartej przez Bike&Bed z Usługodawcą, której przedmiotem jest umożliwienie Rowerzyście rezerwacji za pomocą Serwisu usługi hotelowej lub turystycznej bezpośrednio u Usługodawcy.

 

 

Umowa świadczenia usług – umowa o świadczenie usług hotelowych lub turystycznych zawierana pomiędzy Rowerzystą a Usługodawcą, której częścią jest rezerwacja dokonana przy wykorzystaniu Serwisu (usługa obsługi rezerwacji).


II. Postanowienia ogólne:

 

 • Współpraca pomiędzy Rowerzystą a PSWE prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin, który stanowi całość wiążącej te strony umowy.

 

 • Korzystając z Serwisu Bike&Bed Rowerzysta wyraża nieodwołalną zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu oraz na wszelkie zmiany wprowadzane w nim przez PSWE.

 

 • Jeżeli Rowerzysta ma jakiekolwiek zastrzeżenia, co do treści warunków przedstawionych w Regulaminie nie jest dozwolone korzystanie z Serwisu w celu dokonywania rezerwacji u Usługodawców za pomocą Serwisu. W przypadku dokonania rezerwacji i skorzystania z Serwisu, pomimo posiadania przez Rowerzystę zastrzeżeń co do treści Regulaminu uznaje się, że warunki te zostały zaakceptowane.

 

 • Rowerzysta potwierdza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność w zakresie czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu Bike&Bed.

 

 • Rowerzysta ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego loginu i hasła oraz utrzymanie ich w tajemnicy. Login i hasło do Serwisu nie może być udostępniane przez Rowerzystę osobom trzecim.

 

 • Strona Serwisu zawiera w celach informacyjnych łącza i linki do innych stron. PSWE nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

 

III. Usługi świadczone przez PSWE w ramach Serwisu Bike&Bed:

 

 • Serwis służy ułatwieniu poszukiwania i rezerwacji przez Rowerzystę miejsc noclegowych u Usługodawców legitymujących się certyfikatem Bike&Bed oraz poszukiwania i rezerwacji oferowanych usług dodatkowych.

 

 • PSWE świadczy usługę obsługi rezerwacji poprzez zamieszczenie oferty rezerwacyjnej Usługodawcy i przyjęcie oferty rezerwacyjnej od Rowerzysty ze skutkiem bezpośrednio dla Usługodawcy i Rowerzysty, a także, na podstawie pełnomocnictwa, do pobrania wpłaconej przez Rowerzystę na rzecz Usługodawcy zaliczki z tytułu dokonanej rezerwacji.

 

 • PSWE nie prowadzi własnej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług hotelarskich ani turystycznych, ani pośredniczeniem w rezerwacji, ani też nie gwarantuje wykonania zobowiązań wynikających z dokonanych przy użyciu Serwisu rezerwacji.

 

Wszelkie rezerwacje na stronie są dokonywane bezpośrednio przez Rowerzystę z dostawcą usług hotelarskich i turystycznych (Usługodawcą), a PSWE udostępnia w tym celu Serwis nie ponosząc za wykonanie zarezerwowanych usług żadnej odpowiedzialności. PSWE nie odpowiada za treść składanych przez Usługodawcę ofert i warunków zawierania i realizacji umów pomiędzy Rowerzystami a Usługodawcami.

 

PSWE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Rowerzysty w odniesieniu do warunków umowy świadczenia usług ani ich faktycznego zarezerwowania, bezpośrednio lub pośrednio.

 

 • PSWE dokłada wszelkich starań, aby przekazać pomiędzy Rowerzystą a Usługodawcą całość pełnych informacji służących do określenia zakresu zamawianej usługi i zawarcia Umowy o świadczenie usług.

 

 • Rowerzysta dokonując rezerwacji za pomocą Serwisu, zleca PSWE przekazanie informacji o rezerwacji do Usługodawcy w celu zarezerwowania oraz zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia usług.

 

Serwis Bike&Bed nie jest stroną umowy świadczenia usług, a jego rola w transakcji (obsługa rezerwowania usług) polega na przekazaniu informacji o rezerwacji oraz pobraniu kwoty zaliczki od Rowerzysty wynikającej z umowy świadczenia usług przez Usługodawcę. Wszelkie problemy i reklamacje muszą być kierowane i wyjaśniane oraz egzekwowane bezpośrednio od Usługodawcy. Informacje, które muszą być przekazane Rowerzystom (w szczególności konsumentom), muszą być przekazywane bezpośrednio przez Usługodawcę zgodnie z charakterem niniejszej współpracy.

 

 • Przed dokonaniem rezerwacji, Rowerzysta zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i warunkami świadczenia oferowanych do rezerwacji za pomocą Serwisu usług i upewnić się, że są one dla Rowerzysty właściwe, a w przypadku rezerwacji zobowiązany jest do ich zaakceptowania. Wedle warunków Usługodawców w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji nie można zmienić czy anulować. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu obiektu i jego ceny przed dokonaniem rezerwacji.

 

PSWE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikowanych informacjach, dokonując jednocześnie wszystko, aby zapewnić, że informacje i obrazy są poprawnie wyświetlane w Serwisie (błędy takie wynikać mogą również z nieprawidłowych ustawień komputera Cyklisty lub niedostosowania konfiguracji urządzenia do wymagań oprogramowania). Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to stosowanie następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 i nowszych, Chrome w wersji aktualnej, Firefox w wersji aktualnej, Safari w wersji 5.1 i nowszych oraz Opera w wersji aktualnej.

 

PSWE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikowanych informacjach o Usługodawcach, jednocześnie robiąc wszystko, aby zapewnić, że informacje i obrazy są poprawnie wyświetlane w Serwisie (błędy takie wynikać mogą również z nieprawidłowych ustawień komputera Rowerzysty lub niedostosowania konfiguracji urządzenia do wymagań oprogramowania). Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to stosowanie następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 i nowszych, Chrome w wersji aktualnej, Firefox w wersji aktualnej, Safari w wersji 5.1 i nowszych oraz Opera w wersji aktualnej.


PSWE nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Rowerzystę wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z użytkowaniem Serwisu, transakcją związaną z użytkowaniem Serwisu lub ujawnieniem jego danych, z zastrzeżeniem bezwzględnie posiadanych praw ustawowych.

 

IV. Warunki rezerwacji – umowa świadczenia usług:

 

 • W momencie dokonania rezerwacji za pomocą Serwisu Rowerzysta uiszcza na wskazany w Serwisie rachunek bankowy, niepodlegającą zwrotowi zaliczkę należną Usługodawcy, będącą stałym procentem całkowitej wartości rezerwacji wskazanej w Serwisie (płatności dokonywane są zgodnie z warunkami obsługi płatności bezgotówkowych odpowiedniego operatora). PSWE może być upoważniony przez Usługodawcę do zwiększenia standardowej kwoty zaliczki aż do 100% ceny w ramach szczególnych akcji promocyjnych prowadzonych przez Usługodawcę i określanych mianem „Oferta Specjalna” (w przypadku tych akcji Rowerzysta otrzymuje różnego rodzaju upusty lub rabaty w zamian za podwyższenie kwoty wpłacanej zaliczki).

 

Usługodawca samodzielnie rozlicza wpłaconą zaliczkę i pobiera dalszą należność za usługę turystyczną świadczoną w wyniku dokonania rezerwacji. Kwota należności pobieranej przez Usługodawcę od Rowerzysty w związku z wykonywaniem umowy świadczenia usług jest zmniejszona o kwotę zaliczki zapłaconej przez Rowerzystę w momencie dokonywania rezerwacji za pomocą Serwisu.

 

 • Zaliczki wpłacone za pomocą Serwisu nie podlegają zwrotowi, a jeżeli umowa z usługodawcą lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują, co innego, to zwrot zaliczki może być dochodzony wyłącznie od Usługodawcy.

 

 • Dokonanie rezerwacji za pomocą Serwisu jest równoważne ze złożeniem przez Cyklistę oświadczenia skutkującego powstaniem zobowiązania wobec Usługodawcy, w tym oświadczenia dotyczącego rozliczenia pozostałej części zamówienia wraz z uiszczeniem dodatkowych opłat za usługi objęte umową z Usługodawcą zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 • Dokonanie rezerwacji za pomocą Serwisu następuje poprzez wprowadzenie przez Rowerzystę odpowiednich danych dotyczących oferowanej przez Usługodawcę usługi, a następnie potwierdzenie rezerwacji zgodnie z wymaganiami Serwisu za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub e-przelewu w wyniku opłacenia zaliczki na rachunek bankowy Bike&Bed.

 

Rowerzysta wyraża zgodę na pobranie całej kwoty zobowiązania przez Usługodawcę, w przypadku, gdy nie odwoła rezerwacji w terminie do 24 godzin przed datą stawienia się i rozpoczęcia korzystania z usługi. Do rozliczenia zobowiązania zostaną użyte dane znajdujące się w Serwisie Bike&Bed.

 

 • Po dokonaniu rezerwacji Serwis generuje potwierdzenie rezerwacji w imieniu Usługodawcy i udostępnia je Rowerzyście. Serwis nie pobiera od Rowerzysty żadnych dodatkowych opłat związanych z umową świadczenia usług zawieraną pomiędzy Rowerzystą, a Usługodawcą. Bike&Bed nie zobowiązuje się do podania informacji o szczegółach opłat pobieranych przez Usługodawcę.

 

 • Rowerzysta ma prawo do rezygnacji wobec Usługodawcy z rezerwacji dokonanej za pomocą Serwisu w terminie do 24 godzin przed planowanym przybyciem do obiektu świadczącego usługi zgodnego z jego wewnętrznym regulaminem świadczenia usług, nie dotyczy to rezygnacji z kwoty bezzwrotnej zaliczki).

 

Odwołanie rezerwacji musi nastąpić w takim przypadku przez bezpośredni kontakt z Usługodawcą. Bike&Bed nie pośredniczy przy dokonaniu tej czynności i nie umożliwia wykorzystania w tym celu Serwisu, a rezygnacja z rezerwacji nie skutkuje rezygnacją z wykonanej usługi rezerwacji świadczonej przez Bike&Bed przy wykorzystaniu Serwisu na zlecenie Usługodawcy.

 

 • W przypadku nieodwołania rezerwacji zgodnie z Regulaminem, Usługodawca może traktować rezerwację, jako wiążącą nawet pomimo nie skorzystania przez Rowerzystę z udostępnionej usługi i ma prawo obciążyć kartę kredytową Rowerzysty tylko za pierwszy zarezerwowany nocleg lub usługę.

 

 • Bike&Bed nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację przez Rowerzystę z rezerwacji lub zmianę warunków umowy świadczenia usług dokonanej przez którąkolwiek ze stron tej umowy, bez względu na przyczyny. Za wszelkie straty i roszczenia Rowerzysty lub Usługodawcy odpowiedzialność rozłożona jest pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług.

 

 • Bike&Bed dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych i debetowych. Serwis jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Rowerzystę w przypadku nieupoważnionych transakcji na karcie kredytowej lub debetowej użytej kiedykolwiek na tej stronie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, realizacji transakcji lub ujawniania danych karty na tej stronie.

 

Bike&Bed nie ponosi odpowiedzialności wobec Rowerzysty i Usługodawcy za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści w tym te związane z umową zawieraną z Usługodawcą przy wykorzystaniu Serwisu.

 

Bike&Bed ogranicza swą odpowiedzialność wobec Rowerzysty (w tym zarówno odpowiedzialność z tytułu deliktów jak i z tytułu zawieranych umów) do zasady wyłącznej winy umyślnej Bike&Bed, a także w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie tj. do wysokości kwoty pobranej przez zaliczki na poczet rezerwacji i świadczonych przez Usługodawcę usług turystycznych i hotelowych.


V. Treści Serwisu:

 

 • Treści zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem do baz danych i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych. Zabrania się powielania, modyfikowania, rozprzestrzeniania, kopiowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie lub z nim powiązanych. Zabrania się dostarczania przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

 • Bike&Bed pozostaje podmiotem autorskich praw majątkowych do utworów znajdujących się w Serwisie i przysługuje mu w tym zakresie bezwzględna ochrona wynikająca z przepisów prawa. Rowerzysta i Usługodawca oświadczają, iż znane są im prawa autorskie, znaki handlowe i towarowe, patenty i inne prawa pokrewne związane z udostępnianymi treściami, zawierającymi informacje stanowiące własność Bike&Bed.

 

Rowerzysta i Usługodawca oświadczają również, że są świadomi, iż w przypadku korzystania z Serwisu, know-how, znaki towarowe, logo oraz inne znaki lub ich szczególne kompilacje („ogólne znaki towarowe”) wyświetlane w Serwisie są chronionymi prawami (niezależnie od ich zarejestrowania) ogólnymi znakami towarowymi Bike&Bed lub innych podmiotów z nim współpracujących (na przykład Usługodawców) i żadne treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji w zakresie innym niż tylko skorzystanie z usługi obsługi rezerwacji świadczonej na rzecz Rowerzysty i Usługodawcy przez Bike&Bed.

 

 • Wszelkie aplikacje, programy, layout oraz inne treści udostępnione Rowerzyście i Usługodawcy w czasie korzystania z Serwisu są własnością Bike&Bed lub innych podmiotów powiązanych z Bike&Bed i ich wykorzystanie do celów innych niż wskazanych w Regulaminie uprawnia Bike&Bed do natychmiastowego zablokowania Rowerzyście i Usługodawcy dostępu do Serwisu (w szczególności zablokowanie wygenerowanego login i hasła do Serwisu) oraz do dochodzenia od nich odszkodowania. W takim wypadku Rowerzysta i Usługodawca zobowiązani są wydać lub scedować na Bike&Bed wszelkie korzyści lub prawa uzyskane w przez niezgodne z umową działanie oraz oddać wszelkie posiadane przez nich materiały stanowiące własność Bike&Bed lub powiązanych z nim podmiotów.

 

Zabrania się w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (bez ograniczeń co do czasu trwania zakazu):

 1. kopiowania, przepisywania, powielania lub zwielokrotniania w inny sposób treści Serwisu,

 2. używania, przenoszenia, kopiowania lub reprodukowania jakiejkolwiek części Serwisu (lub jego kodu źródłowego) poza celem korzystania z Serwisu rozumianym jako wyświetlanie na ekranie własnego komputera lub drukowania w celu zapoznania się z treścią i udowodnienia dokonanej rezerwacji przed Usługodawcą,

 3. rozpowszechniania treści znajdujących się na Serwisie,

 4. modyfikowania, dokonywania przeróbek czy adaptacji treści zamieszczonych w Serwisie oraz tworzenia ich pochodnych, a także usuwania i niszczenia tych treści,

 5. udzielania licencji i sublicencji co do zakresu praw niniejszym opisanych powyżej,

 6. udostępniania treści lub zezwalania na korzystanie (przekazywania wiadomości o wygenerowanych danych do logowania przez Rowerzystę i Usługodawcę) z treści przez osoby inne niż osoby uprawnione, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

VI. Ograniczenie odpowiedzialności Bike&Bed:

 

 • Pomimo tego, że Bike&Bed dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, by zamieszczone przez Usługodawców w ofercie Serwisu usługi miały właściwy poziom, wszelkie usługi opisane w Serwisie nie są i nie powinny być traktowane, jako rekomendowane przez Bike&Bed lub jako zapewnienie, że usługa zamieszczona w Serwisie będzie odpowiednia dla celów Rowerzysty.

 


Bike&Bed w żaden sposób nie ponosi wobec Rowerzysty odpowiedzialności w przypadku, gdy usługi oferowane przez Usługodawcę nie są odpowiednie dla potrzeb Rowerzysty.

 

 • Rowerzysta korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym na przykład jego straty lub utracone korzyści) wynikające z pobierania informacji w Serwisie i polegania na informacjach zawartych w Serwisie.

 

Należy zauważyć, że Bike&Bed nie gwarantuje, że informacje opublikowane w Serwisie są wolne od błędów, a korzystając z Serwisu Rowerzysta akceptuje, że szczegóły dotyczące zakwaterowania oraz wszelkie inne informacje, w tym informacje dotyczące usług turystycznych opublikowane w Serwisie mogą zawierać nieścisłości, błędy powstałe przy tłumaczeniu lub błędy drukarskie.

 

 • Bike&Bed nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe ze stosowania treści Serwisu w niewłaściwy sposób. Bike&Bed nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści związane z korzystaniem z treści Serwisu i jego funkcjonowaniem. W każdym przypadku odpowiedzialność Bike&Bed ograniczona jest do kwoty netto zapłaconej przez Rowerzystę zaliczki.

 

 • Bike&Bed oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych i usług sieciowych dla serwisu prowadzonego przez Bike&Bed nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, ani za szkody dotyczące dokładności, kompletności, jakości lub przydatności serwisu i znajdujących się w nim informacji do danego celu, a Rowerzysta poprzez skorzystanie z Serwisu niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do powyższego, niezależnie czy w oparciu o umowę, delikt lub z innych powodów Serwis jest udostępniony dla wszystkich Rowerzystów w formie, w jakiej się znajduje.

 

Bike&Bed nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji czy zobowiązań, że Serwis lub serwer, na którym jest on dostępny są wolne od wad, łącznie z, lecz nie ograniczając się do wirusów lub innych szkodliwych elementów.


VII. Postanowienia końcowe

 

 • Opisy i recenzje obiektów turystycznych i usług zamieszczone w serwisie Bike&Bed są opiniami Usługodawców lub Rowerzystów Serwisu, za które Serwis nie bierze odpowiedzialności.

 

W zakresie, w jakim publikowane są te opisy i opinie, Bike&Bed wyłącznie udostępnia Usługodawcom i Rowerzystom środki do publikacji treści za pośrednictwem Serwisu. W każdym przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność Bike&Bed posiada prawo do usuwania opinii i opisów.

 

 • Bike&Bed dokłada wszelkich starań, żeby informacje zawarte w Serwisie zgadzały się ze stanem faktycznym, jednakże nie gwarantuje, że w Serwisie mogą wystąpić nieścisłości lub niezgodności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców. Należy dokładnie potwierdzić i zapoznawać się z ofertą Usługodawcy oraz uzgodnić z nim wszelkie warunki świadczenia zamawianej usługi.

 

 • Bike&Bed zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez potrzeby informowania osób trzecich. Prawo to nie ma wpływu na warunki zaakceptowane przez Rowerzystę lub Usługodawcę w momencie dokonywania rezerwacji. Zaleca się sprawdzanie Regulaminu za każdym razem przed dokonaniem kolejnej rezerwacji.

 

 • Treści zamieszczone na Serwisie nie mogą być publikowane w innych miejscach, w mediach, bez wyrażonej zgody przez Bike&Bed.

 

 • Regulamin oraz korzystanie z Serwisu podlegają prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Rowerzysta niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, a Usługodawca również na właściwość sądu powszechnego w Gdańsku, wobec wszystkich sporów wynikających z, lub odnoszących się do korzystania z Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie spełnia wszystkich postanowień niniejszych warunków w tym m.in. niniejszego ustępu.

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BIKE&BED

 

Gdańsk, styczeń 2014r.


 

Serwis Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa (dalej Serwis Bike&Bed) przestrzega prawa do prywatności jego użytkowników. Każdego użytkownika Serwisu Bike&Bed, obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Serwis Bike&Bed zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

 

Dostarczamy informacje o Rowerzystach firmom świadczącymi usługi, przy dokonaniu rezerwacji lub zakupu usług turystycznych za pośrednictwem niniejszego serwisu. W niektórych wypadkach możemy dostarczyć danych statystycznych na temat naszych użytkowników i Usługodawców osobom trzecim. Statystyki te nie zawierają danych osobowych.

 

Użytkownik Serwisu Bike&Bed potwierdza, że Bike&Bed nie ma żadnych zobowiązań wobec Rowerzystów w przypadku, gdy właściciel obiektu (Usługodawca) nałoży dodatkowe opłaty lub podatki na Rowerzystów w momencie zapłaty, dodatkowo do podanej uprzednio ceny, Rowerzysta w tym zakresie będzie kierował swoje roszczenia przeciwko Usługodawcy.

 

Oferujemy Rowerzystom i Usługodawcom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa transakcji internetowych i mamy nadzieję, że zapewniamy dzięki temu spokój podczas dokonywania rezerwacji.

 

Wszystkie poufne informacje wymieniane pomiędzy komputerem a Serwisem Bike&Bed są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Certyfikat SSL gwarantuje, że informacje są przesyłane w sposób bezpieczny i nie są dostępne dla osób trzecich.

 

REJESTRACJA

 

Użytkownicy i Usługodawcy korzystający z rejestracji w Serwisie Bike&Bed, bądź też przy zakupie prezentacji reklamowych na łamach Serwisu Bike&Bed, oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie dla celów Serwisu Bike&Bed. Każdy zarejestrowany Rowerzysta i Usługodawca Serwisu Bike&Bed ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 

Uzyskane dane są przetwarzane przez Serwis Bike&Bed w celu poznania oczekiwań użytkowników, aby bardziej udoskonalić funkcjonowanie Serwisu Bike&Bed. W przypadku chęci skorzystania z praw do wglądu lub modyfikacji danych, należy kontaktować się z obsługą Serwisu wysyłając wiadomość na adres info@bikeandbed.pl.

 

W celu przetworzenia informacji Rowerzysty o rezerwacji w imieniu Usługodawcy usług turystycznych, wymagamy od Rowerzysty pewnych informacji. Obejmują one imię i nazwisko, narodowość, płeć (lub płeć grupy podróżnych), numer telefonu i adres e-mail, szczegóły umożliwiające płatność kartą kredytową lub debetową, dane posiadacza rachunku bakowego w przypadku e-przelewu.

 

RECENZJE

 

Użytkownicy w Serwisie Bike&Bed, którzy skorzystali z usług świadczonych przez usługodawców mają możliwość zamieszczenia recenzji obiektów zarezerwowanych za pomocą Serwisu Bike&Bed. W przypadku wystawienia recenzji, Serwis Bike&Bed może ją umieścić na innychstronach internetowych oraz w wybranych witrynach partnerskich.


COOKIES

 

Używając Serwisu Bike&Bed użytkownicy i Usługodawcy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają zgody na używanie przez nas cookies, powinni je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

JAWNE DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe podane w Serwisie Bike&Bed przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis Bike&Bed nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników i Usługodawców przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE CYKLISTÓW I USŁUGODAWCÓW

 

Serwis Bike&Bed jest zobowiązany do wysyłania danych Rowerzysty do Usługodawcy, u którego Rowerzysta zarezerwował usługi, aby Usługodawcy wiedzieli kim jest i w jakim terminie będzie korzystać z ich usług. Podajemy imię i nazwisko, narodowość, płeć (lub płeć grupy podróżnych), numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej i szczegóły rezerwacji. Usługodawca wymaga tych informacji, aby potwierdzić rezerwację. Wszyscy Usługodawcy, w których imieniu Serwis Bike&Bed dokonał rezerwacji, zaakceptowali Regulamin Serwisu Bike&Bed oraz niniejszą Politykę prywatności.

 

SZYFROWANIE STRONY

 

Serwis Bike&Bed wykorzystuje technologię o nazwie SSL (Secure Sockets Layer). SSL to zestaw zasad przestrzeganych przez komputery połączone z Internetem:
Szyfrowanie - które chroni przed podsłuchem
Integralność danych - zapewniająca nienaruszalność komunikacji podczas transmisji oraz
Uwierzytelnianie - sprawdzające czy strona otrzymująca komunikat jest stroną, za którą się podaje.

 

JAK DZIAŁA SZYFROWANIE

 

Istnieją dwa poziomy szyfrowania: 40-bitowe i 128-bitowe. W przypadku szyfrowania 40-bitowego, istnieją miliardy możliwych kluczy do odczytania zakodowanych informacji, a tylko jeden z nich działa. Osoba chcąca przechwycić informacje musiałaby znaleźć odpowiedni klucz - zadanie prawie niemożliwe. W przypadku 128-bitowego szyfrowania, istnieje 300 miliardów bilionów razy więcej kluczy w porównaniu z szyfrowaniem 40-bitowym. Dla osoby nieupoważnionej znalezienie odpowiedniego klucza jest praktycznie niemożliwe, nawet jeśli posiada ona najlepszy komputer.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkie poufne informacje wymieniane pomiędzy komputerem a naszą stroną są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Należy mieć świadomość, że w przypadku dostępu do innej strony internetowej z tej strony, Serwis Bike&Bed nie ma kontroli nad innymi stronami. Zatem Serwis Bike&Bed nie może zagwarantować, że podmiot kontrolujący tą witrynę będzie traktował prywatność użytkowników tak jak Serwis Bike&Bed.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Informacje zawarte w Serwisie Bike&Bed są zgodne z opinią podmiotów zamieszczających te informacje.

Opinie wyrażone przez społeczność użytkowników Serwisu Bike&Bed (Rowerzystów i Usługodawców) w komentarzach, opisach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Serwisu Bike&Bed.

Serwis Bike&Bed (oraz jego właściciele i wszelkie osoby prowadzące ten serwis) nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone oferty i reklamy usług. Rowerzysta powinien być ostrożny odpowiadając na oferty i reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia usługodawców i reklamodawców (w tym przez dokonywanie certyfikacji i bieżącej weryfikacji ofert), lecz nie odpowiadamy za postępowanie Usługodawców i reklamodawców oraz jakość ich usług. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego Usługodawcy i reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji, choć są one stale monitorowane przez Serwis Bike&Bed i w razie wykrycia nieprawidłowości weryfikowane poprzez ich zmianę lub usunięcie.

 

ZMIANY OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE

 

Serwis Bike&Bed zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany powyższego oświadczenia o prywatności i bezpieczeństwie w dowolnym czasie. Należy regularnie sprawdzać tę politykę prywatności w kierunku wszelkich zmian. Jednakże, w przypadku, gdy zmiany mogłyby w istotny sposób zmienić sposób wykorzystywania danych osobowych, będą one podlegały Państwa uprzedniej zgodzie.