Bike and Bed
Trasa Długość Przebieg Opis
Dolina Chodelki 51 km Kolonia Borów - Chodel –   Opole Lubelskie– Chodlik  – Podgórz.
Szlak rozpoczyna się razem z czarnym szlakiem rowerowym „Gościniec Piotrawiński” w miejscowości Kol. Borów na granicy powiatu opolskiego i lubelskiego. Prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Chodelki - jeden z najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie.więcej...
Szlak rowerowy - Kazimierz Dolny-Opole Lub.-Bęczyn 68 km Kazimierz Dolny  - Pomorze – Opole Lubelskie – Majdan Bobowski - Bęczyn.
Szlak przebiega południkowo przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, łącząc 3 powiaty – puławski, opolski i kraśnicki. .więcej...
Szlak rowerowy - Kazimierz Dolny - Kraśnik 107 km Kazimierz Dolny – Kępa Chotecka- Głodno – Kamionka –Góry Kluczkowickie – Kol. Boiska   - Bęczyn - Kraśnik
Szlak rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia”, następnie przebiega przez Kazimierski Park Krajobrazowy, mija rezerwat „Skarpa Dobrska” i wkracza na teren doliny rzeki Chodelki. Następnie przebiega przez Wrzelowiecki Park Krajobrazowy i kończy swój bieg w dolinie Wyżnicy w miejscowości Kraśnik. więcej...
Małopolski Przełom Wisły 19 km Kłudzie – Kępa Gostecka - Kamień – Piotrawin  – Kolonia – Kolczyn – Józefów nad Wisłą.
Trasa bierze swój początek w miejscowości Kłudzie (przeprawa promowa), tworzy „odnogę” czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” i niebieskiego „Szlak Żółwia i Dinozaura”. Biegnie wzdłuż doliny Wisły, gdzie można podziwiać strome zbocza doliny, meandry, liczne wyspy wiślane porośnięte zaroślami wiklinowymi oraz nieczynny kamieniołom w Kaliszanach. Trasa kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny-Kraśnik”. więcej...
Szlak rowerowy
Nitką Kolejki Wąskotorowej
48 km Opole Lubelskie   –Kraczewice  – Pomorze  – Chodlik  – Wymysłów  – Zaborze – Kębło.
Szlak bierze początek przy stacyjce kolejki wąskotorowej w Opolu Lubelskim, przy ul. Kolejowej. Następnie przebiega obok stacji w Poniatowej, Rozalinie, Karczmiskach, Wymysłowie i kończy swój bieg w miejscowości Kębło, łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dolny”. więcej...
Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” 24 km Opole Lubelskie  - Janiszów - Kamień  - Kępa Gostecka – Kłudzie – Solec nad Wisłą.
Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, łącząc 2 województwa lubelskie i mazowieckie. Przebiega przez teren Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Głodzieński, a także ostoję ptasią „Małopolski Przełom Wisły” wchodzącą w skład sieci Natura 2000. więcej...
Powiśle 15 km Opole Lubelskie  – Las Powiślański – Trzciniec – Wrzelów – Kolonia Krzelów
Trasa rozpoczyna się wraz ze szlakiem „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” w Opolu Lubelskim. Na całej długości trasa przebiega przez Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. więcej...
Gościniec Piotrawiński 46 km Kolonia Borów - Chodel – Kluczkowice – Kopanina Kaliszańska – Kolonia Kaliszany – Piotrawin
Szlak przebiega równoleżnikowo przez teren powiatu opolskiego. Rozpoczyna sięw miejscowości Kol. Borów wspólnie z niebieskim szlakiem „Dolina Chodelki”. Przebiega przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nieopodal zespołu pałacowo-parkowego w Kluczkowicach. więcej...
Szlak rowerowy - Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dolny 62 km Kazimierz Dolny - Kębło – Nałęczów – Wojciechów Dąbrowica – Lublin
Szlak prowadzi przez urokliwe zakątki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym, przy ośrodku szkoleniowym „Arkadia”.Dalej biegnie doliną Grodarza i Potoku Witoszyńskiego do Rąblowa, skąd wiedzie do Wąwolnicy sławnej z kultu Matki Boskiej Kębelskiej i doliną Bystrej do Nałęczowa, aby skończyć swój bieg w Lublinie przy skansenie „Muzeum Wsi Lubelskiej”. więcej...
Szlak rowerowy Żółwia i Dinazaura 62 km Bałtów – Tarłów - Solec nad Wisłą – Borowiec – Lucimia – Janowiec
Szlak wiedzie przez malownicze zakątki ziemi świętokrzyskiej, mazowieckiej i lubelskiej. Regiony te stanowią swoistą enklawę pierwotnej przyrody i mają duże walory krajobrazowo-turystyczne. Trasa rozpoczyna się w miejscowości Bałtów przepięknie położonej w dolinie rzeki Kamiennej, gdzie odkryto ślady dinozaurów, biegnie przez teren Bałtowskiego Parku Jurajskiego i kończy się w Janowcu gdzie znajdują się okazałe ruiny jednego z najznakomitszych zamków renesansowych. więcej...